Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczną być stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego RODO, mając na względzie by mieli Państwo wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa („Administrator”), adres poczty elektronicznej: totalbud@totalbud.pl

Administrator przetwarza dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami. Dane osobowe są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne
i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Jakie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Totalbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Możemy przetwarzać różnego rodzaju Państwa dane osobowe, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce i data urodzenia, narodowość, adres IP, pliki cookies)
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu)
 • identyfikator podatkowy lub statystyczny (np. numer NIP, numer REGON)
 • numer rachunku bankowego
 • obraz z monitoringu wizyjnego w obszarze monitorowanym na terenie siedziby Administratora

Szczególne przypadki przetwarzania danych osobowych, w tym pośrednie przetwarzanie przez Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, pomimo, że nie mamy z Państwem bezpośrednich stosunków przykładowo w sytuacji, gdy:

 • jesteście Państwo pracownikiem Naszego kontrahenta, podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, który przekazał Nam Państwa dane osobowe
 • jesteście Państwo członkiem rodziny Naszego pracownika, który przekazał Nam Państwa dane osobowe
 • jesteście Państwo pełnomocnikiem Naszego pracownika, kontrahenta, podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, który przekazał Nam Państwa dane osobowe
 • jesteście Państwo reprezentantem lub udziałowcem Naszego kontrahenta, podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, który przekazał Nam Państwa dane osobowe

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie w szczególności:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, np.: zawarcia i wykonania umowy, 
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, np.: wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrzenia potencjalnych reklamacji z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, a także potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO np.:
  • ustalenia, dochodzenia, zabezpieczenia, egzekucji praw lub roszczeń,
  • obrony przez potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z umowy lub z innego tytułu,
  • w odpowiedzi na Państwa zapytania i wnioski,
  • przygotowania propozycji ofert usług własnych,
  • tworzenia zestawień i analiz na wewnętrzne potrzeby Administratora,
  • analizy jakości i poprawy świadczonych usług własnych, 
  • zawarcia lub zmiany, bądź wykonania umowy z kontrahentem, podwykonawców, dostawcą lub usługodawcą, którego jesteście Państwo reprezentantem, lub pracownikiem,
  • dopasowanie treści naszej strony internetowej i jej funkcjonalności do Państwa zainteresowań,
  • wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych na naszej stronie internetowej
  • zapewnienia bezpieczeństwa Państwa oraz innych osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia Administratora oraz mienia Najemców lokali w siedzibie Administratora (obraz z monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora)
  • w celu marketingu bezpośredniego usług np.: e-mail, telefon, wykorzystanie plików cookies dotyczących poszukiwania na stronie internetowej w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych, na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, lub przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, przy czym w przypadku nie dojścia umowy do skutku przez okres do roku licząc, od końca roku w którym dane zostały zebrane, a w przypadku rekrutacji pracowników przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • obsługi potencjalnych reklamacji w okresie gwarancji lub rękojmi
  • upłynięcia terminu przedawnienia potencjalnego prawa lub roszczenia wynikającego z umowy lub z innego tytułu przewidzianego przepisami prawa
  • ustalenia, zabezpieczenie, dochodzenia, egzekucji ewentualnych praw lub roszczeń przysługujących Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym w przypadku praw lub roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądowym dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub z przepisów prawa pracy)
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych oraz dopasowania treści i funkcjonalności strony internetowej Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przewarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania kopii dostarczonych Administratorowi danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym uprawnieninie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, przy czym w sytuacjach szczególnych, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie publicznym zaprzestaniemy ich przetwarzania
  w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, skutkiem, czego od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy prawa

Prawa wymienione w pkt. 1-7 możecie Państwo zrealizować poprzez kontakt z Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie na adres ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawie lub na adres poczty elektronicznej: totalbud@totalbud.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia i wykonania. W przypadku niepodania tych danych umowa nie będzie mogła być zawarta.

Podanie danych o których mowa w art. 22¹ Kodeksu pracy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy o pracę lub wzięcia udziału w rekrutacji jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku niepodania tych danych umowao pracę nie będzie mogła być zawarta lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji..

Przetwarzanie danych przechowywanych w plikach cookies w celu dopasowania treści Naszej strony internetowej i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, wykrywania nadużyć,  pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne (poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania plików cookies), ale niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Podanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak wchodząc w obszar monitorowany na terenie siedziby Administratora godzą się Państwo na rejestrację wizerunku (obraz jest nagrywany).

Kategorie odbiorców danych

Aby zrealizować wyżej wymienione cele, Państwa dane osobowe możemy przekazać odbiorcom trzecim, jeżeli będziemy mieli do tego właściwą podstawę prawną tj.:

 1. Organom państwowym lub sądowym upoważnionym na podstawie obowiązującego prawa, np.: Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy. 
 2. Partnerom działającym na Nasze zlecenie: obsługa informatyczna, obsługa księgowa, obsługa prawna, obsługa brokerska, firmy windykacyjne, banki lub ubezpieczyciele, biura informacji gospodarczej, firmy audytorskie, firmy archiwizujące lub niszczące dokumenty, firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy usługi hostingu dla naszej strony internetowej oraz poczty elektronicznej, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania określonej usługi lub czynności.
 3. Usługodawcom, podwykonawcom, dostawcom, którzy wykonują usługi w Naszym imieniu.
 4. Podmiotom, którym dane osobowe mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.
 5. Innym podmiotom np.: operatorzy pocztowi, przewoźnicy, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania określonej usługi lub czynności.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Totalbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Polityka cookies i Polityka prywatności.