Contact

We invite for the cooperation all solid companies that think similarly

Totalbud S.A.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
tel. (22) 612-27-69
tel. (22) 644-87-59

totalbud@totalbud.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 000073696
NIP 118-170-68-49,
NIP PL 1181706849
REGON 015593497,
Kapitał zakładowy: 1.000.000zł

Mariusz Pałka - Prezes Zarządu

Bank Pekao S.A. 02 1240 6250 1111 0000 4590 1821